Regulamin

1. Organizatorem szkolenia jest Fundacja Polish American Art Society (dalej „Fundacja”)
2. Szkolenie następuje w terminie i miejscu ustalonym przez Fundację
3. Czas trwania szkolenia to 2 dni, od 9-19, w tym przerwa 1h na posiłek. Czas zajęć może ulec zmianie, o czym organizator poinformuje mailowo lub telefonicznie.
4. Zapisy na szkolenie następują poprzez wypełnienie formularza na stronie www.polishamericanartsociety.com
5. W przypadku rezygnacji ze szkolenia, Fundacja nie zwraca wpłaconej kwoty. Uczestnik może wskazać́ inną osobę̨, która weźmie udział w szkoleniu.
6. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki w miejscu prowadzenia szkolenia.
7. Fundacja nie zapewnia uczestnikom posiłków, w trakcie trwania szkolenia i przerw.
8. Fundacja zastrzega sobie możliwość́ zmiany terminu szkolenia. Taka informacje zostanie odpowiednio wcześniej przekazana uczestnikom.
9. Każda zaliczka wpłacana na poczet szkolenia traktowana jest jako zadatek i w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu nie będzie zwracana.
10. Zgłoszenie i uczestnictwo w zajęciach oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
11. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad współżycia społecznego w trakcie szkolenia. W szczególności uczestnik zobowiązuje się do:
a. zachowania trzeźwości w trakcie trwania szkolenia,
b. powstrzymania się od zachowania utrudniającego prowadzenie zajęć,
c. powstrzymania się od zachowania wulgarnego, obelżywego, nieobyczajnego dyskryminującego, obrażającego uczucia religijne lub w inny sposób będącego sprzecznym z prawem oraz zasadami współżycia społecznego.
12. Organizator ma prawo wykluczenia z zajęć uczestnika, który zachowuje się w sposób naruszający postanowienia ust. powyżej.
13. Każdy uczestnik zapisując się na, kursy lub szkolenia wyjazdowe zobowiązuje się do szczególnej dbałości o higienę zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia